HAVARIJNÁ SLUŽBA
24 HOD 0944 71 71 72
Pokiaľ nie je budova napojená na verejnú sieť kanalizácie ale využíva vlastnú žumpu či septik, je potrebná pravidelná kontrola stavu nádrže. Z hľadiska zákona je žumpa zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Vody zo žúmp sa odvážajú na likvidáciu do vhodných zariadení napr. na čistiarne odpadových vôd (ČOV). Naproti tomu je septik zariadenie na čistenie odpadových vôd z ktorého sú vody následne vypúšťané do povrchových alebo podzemných vôd.
Naša spoločnosť zabezpečuje vývoz žúmp a septikov aj z ťažko dostupných miest špeciálnymi vozidlami. Taktiež z hľadiska údržby vykonávame kontrolu a údržbu čističky odpadových vôd pre potreby na ďalšie použitie. .
Pokiaľ nie je budova napojená na verejnú sieť kanalizácie ale využíva vlastnú žumpu či septik, je potrebná pravidelná kontrola stavu nádrže. Z hľadiska zákona je žumpa zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Vody zo žúmp sa odvážajú na likvidáciu do vhodných zariadení napr. na čistiarne odpadových vôd (ČOV). Naproti tomu je septik zariadenie na čistenie odpadových vôd z ktorého sú vody následne vypúšťané do povrchových alebo podzemných vôd.
Naša spoločnosť zabezpečuje vývoz žúmp a septikov aj z ťažko dostupných miest špeciálnymi vozidlami. Taktiež z hľadiska údržby vykonávame kontrolu a údržbu čističky odpadových vôd pre potreby na ďalšie použitie. .

NOVINKY

Mobilné zariadenie.

Od 1.12. 2015 sme uviedli do prevádzky mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadu a čistenie vôd. Je určené na čistenie odlučovačov ropných látok a tukov, sedimentačných nádrží čistiarni vôd žúmp.

Zariadenia na čistenie podzemných garáži

Mobilný fekálny príves určený pre podzemné garáže na čistenie lapačov tuku a prečerpávacích nádrži.

REFERENCIE KLIENTOV

obchodné centrum Polus 15.12.2015

So spoločnosťou AKS group, s.r.o. sme veľmi spokojní. Hlavne musím vyzdvihnúť rýchlosť odstránenia problému ako aj prácu NON STOP v prípade problémov. Určite ich odporúčam.

HAVARIJNÁ SLUŽBA 24 HOD 0944 71 71 72